OSSZOSSZ je zkratkou pro Okresní správu sociálního zabezpečení, která patří do organizační struktury České správy sociálního zabezpečení. Ta je významnou institucí, která spravuje agendu více než osmi milionů klientů z celé České republiky. ČSSZ vyplácí měsíčně kolem 3,5 milionu důchodů a kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.

Kde najdeme pracoviště OSSZ?

Pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení najdeme ve všech krajích a ve všech okresech České republiky. Jejich kompletní seznam včetně kontaktů a úředních hodin pak najdeme přímo na stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Pracoviště OSSZ v Praze a v Brně

Zvláštní postavení mají pobočky OSSZ ve dvou největších městech České republiky. V Praze se jedná o Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně o Územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno.

Jaké činnosti vykonávají jednotlivé pobočky OSSZ?

Jednotlivé pobočky OSSZ se ve svých vymezených oblastech věnují realizaci sociálního pojištění v okruhu svojí působnosti. Kromě toho poskytují také informační servis pro své klienty a další služby.ARES.cz je informační systém Ministerstva financí, který umožňuje vyhledávání veřejných informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

OSSZ a jejich organizační struktura

OSSZ jsou organizačními územními jednotkami České správy sociálního zabezpečení, které zajišťují mimo jiné informační servis pro klienty. Do jejich organizační struktury patří celkem 8 útvarů:

–        útvar nemocenského pojištění

–        útvar důchodového pojištění

–        útvar účtárny pojistného

–        útvar OSVČ

–        útvar kontroly

–        útvar vnitřní správy

–        útvar lékařské posudkové služby

–        útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek

Portál Justice.cz poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví. Srovnání pojištění online můžete provést na našem webu.

Čím se zabývají jednotlivé útvary OSSZ?

Prvním útvarem OSSZ je útvar nemocenského pojištění. Ten rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného, chystá podklady k výplatě dávek nemocenského pojištění, zpracovává činnosti související s pojistným poměrem jednotlivých subjektů nemocenského pojištění, rozhoduje o nároku na tyto dávky a vykonává evidenci pojištěnců, kteří jsou dočasně práce neschopní. Útvar důchodového pojištění má ve své náplni sepisování a dokládání žádostí o dávky důchodového pojištění, dále pak kontrolu a ověřování správnosti údajů v těchto žádostech a také provádí jednorázové úpravy jednotlivých důchodů.

Následuje útvar účtárny pojistného. Jeho úkolem je sledování toho, aby povinné subjekty v sociálním zabezpečení dodržovaly platební povinnost, dále pak vystavování výkazů nedoplatků zaměstnavatelům, příprava podkladů pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného nebo penále, účtování různých úhrad a plateb, zabezpečení účtování a vracení přeplatků na pojistném atd. Útvar OSVČ se pak zabývá jak důchodovým, tak nemocenským pojištěním osob samostatně výdělečně činných. V jeho kompetenci je také nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců. Do jeho agendy patří také zpracování činností spojených se vznikem, trváním a ukončením pojistných poměrů u OSVČ a u zahraničních zaměstnanců, dále pak kontrola dodržování termínů a správnost vyplnění přehledů o výdajích a příjmech, stanovení výše pojistného u důchodového a nemocenského pojištění nebo kontrola toho, jestli osoby samostatně výdělečně činné plní svou oznamovací a ohlašovací povinnost.

Dalším útvarem na OSSZ je útvar kontroly. Jeho náplní práce je kontrola vzniku a zániku pojistného poměru, plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění nemocenského a důchodového pojištění, vedení dokumentace a evidencí a další činnosti. Útvar vnitřní správy má za úkol zajišťovat ekonomicko-správní a technicko-administrativní činnosti pro pracoviště OSSZ. Předposledním útvarem OSSZ je útvar lékařské posudkové služby. Jeho prací je plnit úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního stavu žadatelů o invalidní důchod a také kontrolovat plnění povinností u posuzování zdravotního stavu stanovených lékařům zákonem o nemocenském pojištění.

Útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek je posledním útvarem v rámci OSSZ. Jeho činností je evidence pohledávek OSSZ a rozhodování o nich, zajišťování těchto pohledávek, provádění úkonů souvisejících s konkurzním, vyrovnacím nebo insolvenčním řízením, příprava podkladů pro trestní řízení při neplnění povinností plátců pojistného a hlavně provádění a výkon exekučních srážek z důchodů a přepočet těchto srážek.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!