Obchodní rejstříkObchodní rejstřík je podobně jako živnostenský rejstřík obrovský veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Výjimku tvoří jen Krajský soud v Praze, protože pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání v jeho soudním obvodu vede obchodní rejstřík Městský soud v Praze.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Zapisované subjekty

Do obchodního rejstříku se zapisují:

 • obchodní společnosti a družstva,
 • některé podnikající zahraniční osoby,
 • fyzické osoby, které jsou podnikateli a které o zápis požádají (povinný je zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či v případě průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období přesahující 120 mil. Kč) a
 • další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.
Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.

Zapisované skutečnosti

Zapisuje se:

 • firma,
 • u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
 • předmět podnikání (činnosti),
 • právní forma právnické osoby,
 • u fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné číslo přiděleno
 • identifikační číslo (IČO), které podnikateli přidělí rejstříkový soud; potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy,
 • jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem,
 • jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná,
 • další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis

a změny těchto údajů. Zapisují se také další údaje specifické pro jednotlivé typy právnických osob a další údaje. Pokud už máte zápis v obchodním rejstříku můžete si rovnou založit konto třeba u GE Money a udělat si životní pojistku u ING.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Zápis do Obchodního rejstříku

Návrh na zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku musí být podán na formuláři, který je specifický pro každý typ obchodní společnosti. Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným podávají všichni jednatelé.

Rejstříkový soud

Je třeba vybrat rejstříkový soud, ke kterému bude návrh na zápis do obchodního rejstříku podán. Půjde o krajský soud, v jehož obvodu má mít firma své sídlo. Městský soud v Praze vykonává působnost v rejstříkových věcech i pro Středočeský kraj, proto se společnosti se sídlem ve Středočeském kraji zapisují do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, nikoliv Krajským soudem v Praze (což je krajský soud s působností pro Středočeský kraj).

Přílohy k Návrhu na zápis do Obchodního rejstříku

Pro úspěšné provedení zápisu do obchodního rejstříku je třeba k návrhu na zápis přiložit všechny potřebné přílohy. Následující seznam odpovídá pouze základnímu návrhu na prvozápis právnické osoby do obchodního rejstříku. Je třeba vycházet z toho, že je myslitelná celá řada různých situací, kdy okruh nutných příloh bude odlišný od příloh uvedených níže. V případě složitějších zápisů doporučujeme vypracováním potřebných podkladů pověřit advokáta.

 • živnostenská oprávnění, na jejichž základě má být do obchodního rejstříku zapsán předmět podnikání,
 • doložení právního důvodu užívání nemovitosti, ve které má být umístěno sídlo společnosti,
 • pokud je společník společnosti s ručením omezeným ženatý (vdaná), je třeba předložit též doklad o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů k podnikání,
 • společenskou smlouvu společnosti, po každé případné změně společenské smlouvy je třeba předložit úplné znění společenské smlouvy, pokud mají být podle společenské smlouvy vydány stanovy, přikládají se k návrhu na zápis,
 • je třeba založit souhlas jednatelů s vykonáváním funkce jednatele a podpisové vzory všech jednatelů,
 • je třeba založit čestné prohlášení všech jednatelů s tím, že u nich není dána překážka výkonu funkce ve smyslu ust. § 38l obchodního zákoníku,
 • je třeba přiložit prohlášení správce vkladu o tom, jaká část vkladů do základního kapitálu společnosti byla jednotlivými společníky splacena,
 • pokud má být jmenován prokurista, je třeba přiložit listinu o jmenování prokuristy, jeho souhlas s vykonáváním této funkce a jeho podpisový vzor.

Datum provedení zápisu do Obchodního rejstříku

Ve většině případů bude rejstříkový soud žádán, aby provedl zápis v zákonem stanovené lhůtě. Rovněž lze žádat provedení zápisu k určitému konkrétnímu datu v budoucnosti.

Poplatky za zápis do Obchodního rejstříku

Na první stranu návrhu je třeba vylepit kolkové známky v hodnotě 6 000 Kč v případě prvozápisu. Pokud je podáván návrh na změnu některých údajů u podnikatele v obchodním rejstříku již zapsaného, činí správní poplatek 2 000 Kč bez ohledu na počet změn, jejichž zápis je navrhován.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!