Živnostenský rejstříkŽivnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností. Úprava živnostenského rejstříku je obsažena v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o veřejný seznam vedený v elektronické podobě.

Zápis do živnostenského rejstříku

Do živnostenského rejstříku se zapisují podnikající fyzické i právnické osoby. U fyzických osob se uvádí například jméno a bydliště fyzické osoby, rodné číslo, identifikační číslo a obchodní firma. U právnické osoby se uvádí její sídlo a název firmy, identifikační číslo, dále také jména, občanství a bydliště jednatelů. Živnostenský rejstřík obsahuje také předmět podnikání, druh živnosti, provozovnu, informace o živnostenském oprávnění, rozhodnutí o úpadku, vstup do likvidace, překážky v provozování živnosti a další. Dle živnostenského rejstříku bylo k 31.12.2011 evidováno celkem 3 146 013 živnostenských oprávnění a 2 293 241 podnikatelů v ČR.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Fyzická osoba, která chce získat živnostenské oprávnění, musí splnit:

a) všeobecné podmínky:

 • minimální věk 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

b) zvláštní podmínky:

 • odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost
Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.

Živnost

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V Česku provozování živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tzv. živnostenský zákon). Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se od 1. července 2008 osvědčuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny, vydané před 1. červencem 2008, pokud jsou platné.cgaff_lp_p_b_630x400.jpg

Druhy živností v Česku

Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dělí se na:

 • Řemeslné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Příkladem budiž řeznictví, zednictví, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž, opravy či revize a zkoušky elektrických zařízení.
 • Vázané živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. Příkladem jsou masérské služby, vedení účetnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo provozování autoškoly.
 • Volné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Tyto živnosti mají název „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podnikatel si rozsah této živnosti vymezí tím, že si ze seznamu 80 činností vybere ty, které bude provozovat. Příkladem oborů je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby nebo fotografické služby.

Založení živnosti

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad ČR a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady. Správce živnostenského rejstříku do něj zapisuje evidenční a statistické údaje, které souvisí s provozováním živností v České republice. V tomto případě mohou být také využívány informace také z jiných informačních systémů a registrů.

Zápis do živnostenského rejstříku

O zápis do živnostenského rejstříku se nežádá, je prováděn automaticky. Zápis je proveden vždy do pěti pracovních dnů ode dne vydání průkazu živnostenského oprávnění, popř. pět pracovních dnů ode dne provedené změny.

Informace v živnostenském rejstříku

Všechny informace, které se do živnostenského rejstříku zapisují jsou v určitém rozsahu považovány za součást veřejného seznamu. Tyto informace veřejného charakteru jsou dostupné na internetových stránkách Rejstříku živnostenského podnikání při MPO. Do této veřejné části živnostenského rejstříku má právo nahlížet každý, také si z něj může pořizovat výpisy nebo opisy.

Skutečnosti zapisované do živnostenského rejstříku

Do živnostenského rejstříku se zapisují všechny údaje, které jsou velmi důležité také z hlediska navazování obchodních styků. Podívejte se na následující souhrnný přehled skutečností zde zapisovaných.

Skutečnosti týkající se všech podnikatelských subjektů

 • identifikační číslo,
 • předmět podnikání,
 • druh živnosti,
 • provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována,
 • doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny,
 • datum vzniku živnostenského oprávnění,
 • datum zahájení provozování živnosti,
 • pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
 • datum zániku živnostenského oprávnění,
 • provozování živnosti průmyslovým způsobem a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění,
 • prohlášení a zrušení konkursu,
 • překážky provozování živnosti, přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,
 • další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění.

Další skutečnosti týkající se fyzických osob

 • jméno a příjmení,
 • obchodní firma (jde-li o fyzickou osobu zapsanou do obchodního rejstříku),
 • státní občanství,
 • bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v ČR, pokud byl povolen,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 • místo podnikání.

Další skutečnosti týkající se právnických osob

 • obchodní firma nebo název,
 • sídlo,
 • vstup právnické osoby do likvidace.

Skutečnosti týkající se odpovědných zástupců podnikatele a fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy

 • jméno a příjmení,
 • státní občanství,
 • bydliště; u zahraniční osoby též místo pobytu v ČR, pokud byl povolen,
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.

Skutečnosti týkající se zahraničních osob

 • adresa organizační složky podniku umístěné v ČR,
 • u vedoucího organizační složky podniku umístěné v ČR jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území ČR, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!